Inilah Kelompok Teater Daerah “SENDRATAMA” PRODI S1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISI YOGYAKARTA

Inilah Kelompok Teater Daerah “SENDRATAMA” PRODI S1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJU KAN ISI YOGYAKARTA

Pimpinan Rombongan
Dr. Drs. Nur Iswantara, M.Hum

Menyajikan Kethoprak Ludruk Lakon Warok Kromojali
Anggitan Untung Muljono

Cecala,
Cerita ini hanya sebuah karangan (fiksi), agar pantas dan mengambil latar belakang sejarah jaman Mataram masa pemerintahan Sultan Amangkurat (pengganti Sutan agung Hanyakra Kusuma). Nama para pelaku dan nama tempat jika ada persamaan hanya sebuah kebetulan.

Sinopsis,
Sawuse surut Kajeng Sultan Agung (1613-1645). panguwasa Mataram gumanti marang putrane Pangeran Adi Mataram (Amangkurat), praja Mataram kang sekawit dieringi dening bangsa manca ora saya ngreda ning tansay a ringkih.

Ringkihe Mataram temahan akeh para senapati kang melu berjuang duk nalikane Kanjeng Sultan Agung ngluruk ing Batavia lan Jawa Timur pada merong kanpuh jinggo adeg kraman ing sajabane mataram, salah sawijne yaiku Tumenggung Mertaya ya “Surogandhen”.

Mula bukane, Surogandhen serik lan lara atine jalaran adage kadipaten Karang Pandhan kang dumadi saka manunggale Kapanewon Karang Landahan lan Gunung Gedhe (integrasi) kang djumenengake adipati Pringgo Kusuma dudu Surogandhen ya Tumenggung Mertaya kang akeh lelabuhane lawan praja mataram.

Seriking ati Surogandhen banjur adeg kraman gawe reretu ing kadipaten Karang Pandhan ing sedya jongkeng kalungaguhane Pringgo Kusuma. Wekasane, Dumadi perang anarane Gunung Gedhe (Surogandhen) lan Karang Pandhan (Pringgokusama).

Adipti Pringgo Kusuma sawadya balane keseser ing prang lumayu antuk pambiyantune kadang Tunggal sapeguron nalika maguru ing Gunung Lejar yaitu Warok Kramajali, Nyi Gemlak, Dhongke Cekot, lan Sakeni kang uga tunggal sapeguron karo Surogandhen.

Wekase Surogandhen sawadya balane adeb adeban lawan para Warok Kramaiali lan kabeh kadangtunggal gurune.

Warok Kramajali ngemutake: sepisan kabeh pada kadang tunggal guru ing Gunug Gedhe, kapindo ukum paugeran mataram wis netepake Krang Pandhan dadi kadipaten Pringgo Kusuma jejer adipati. katelu: semangat kebersamaan kango njaga pesatuan lan kesatuan kabeh wewengkon praja matara. Gandhen Surogandhen tetep puguh.
wusana etep dadi perang campuh kabeh kadang tunggal guru. Suro Gandhen tumekaning tiwas, Karang Pandhan ilang kilipe, Adipati Prng Kusama netepi kwajibane ngembani ing Kadipaten Karang Pandhan.

Pendukung :
1. Penata Iringan : Untung Muljono

2. Penata Tari : Yulinda Wulan N

3. Penata Busana : Titis Nurmalita M

4. Pelaku Seni :
KADIPATEN KARANG PANDAN :
5. Adpt.Prinngo Kusumo, 45 th wibawa, jujur, pinter: Saifudin Tristiandika S

6. Patih Jaya Kusumo, 50 th patuh, jujur: Rahmat Tanjung

7. Wedono C. C., 50 th patuh, jujur, persaja : Asrul Abdulgani

8. Demang. Sarkem, 45 th pinter, wani, keras : Putra Tannjung

PAGURON GUNUNG GEDE :
9. RM. Surogandhen, 55 th brangasan, sombong :Yoga Reski Hermanda

10. Den Mas Maruta, 30 th sombong, kemaki : Nugro W

11. Wasi Gandhik, 35 th 35 th brangasan : Yusuf Setia

12. Wasi Suro Bungkik, 30 th lugu, patuh : Sutan Alif Naufal

13. Mentrik Combre, 35 th brangasan : KonteriusnV. L

14. Mentrik Dengkek, 35 th brangasan : Alexander Meko

PAGURON NYAI-DIWUT-DESA PETINGGENG
15. Yu Kenci (pembantu) 35 th pinter,prasaja :Seativana

16. Yu Bedor ( pembantu) 40 th bodho, prasaja : Eka Febriana

17. Nyi Gemblak, 40 th keras, pinter : Rahma Dwi Susilawati

18. Siswa, 19 th jireh, lugu: Nur Azizah

19. Siswa 18 th lugu, kendel : Sisi Leora

20. Siswa 19 th cerdas, jujur : EireneGarisi

PARA DONGKE LAN WAROK BRANG WETAN
21. Warok kromojali, 60 th wibawa,sekti,prasaja : Krisna Mahardika

22. Mbok Batun, 50 th prasaja, jujur : Rahayu W

23. Sakeni (sakerah) 55 th prasaja, jujur : Tulus Maulana

24. Nyi Prenjak, 55 th blater, pinter : Yulinda

25. Nyi Tumbrong, 53 th: TitisNurmalita

26. Dongke Cekot, 57 th jujur,prasaja: Yusuf Setia .

(ita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *